កម្មវិធី PRINCE Mobile

ទទួលយកបទពិសោធន៍ពីភាពងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព ជាមួយកម្មវិធីទូរស័ព្ទ PRINCE នៅពេលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់អ្នកគ្រប់ពេល។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង ដោយភាពងាយស្រួលបំផុត។

កម្មវិធី PRINCE MobileBiz

PRINCE MobileBiz គឺជាកម្មវិធីងាយស្រួលសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទក្នុងការទទួល និងផ្ទេរប្រាក់ទៅដៃគូផ្សេងទៀត

គម្រោងសន្សំឆ្លាត

គណនីសន្សំតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្តល់ជូនអ្នកនូវកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ $30,000 និងអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 12%

សូមឱ្យយើង ណែនាំអ្នក

ការជ្រើសរើសសេវាធនាគារជាជម្រើសដ៏លំបាក! ដូច្នេះ សូម​ឲ្យ​យើង​ណែនាំ​អ្នក​នូវ​ផលិតផលដែល​ត្រឹមត្រូវ​ និងស័ក្តិសម​ទៅតាម​តម្រូវការ និង​ការ​ចង់​បានរបស់អ្នក

ខ្ញុំចង់៖

ខ្ញុំចង់សន្សំសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ

ខ្ញុំចង់ទទួលបានកម្ចី

ខ្ញុំចង់សន្សំប្រាក់ និងទទូលបានការធានារ៉ាប់រង

ខ្ញុំចង់ធ្វើប្រតិបត្តិធនាគារដោយសុវត្ថិភាព

ខ្ញុំចង់បានប័ណ្ណឥណទាន

ធនាគារបុគ្គល

គណនីចរន្ត

ធនាគារបុគ្គល

គណនីសន្សំ

ធនាគារបុគ្គល

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់បុគ្គល

ធនាគារបុគ្គល

ឥណទាន​ផ្ទាល់ខ្លួន

ធនាគារអាជីវកម្ម

គណនីមូលប្បទានប័ត្រអាជីវកម្ម

ធនាគារអាជីវកម្ម

គណនីអាជីវកម្មផ្លឹស

ធនាគារអាជីវកម្ម

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់សម្រាប់អាជីវកម្ម

ធនាគារអាជីវកម្ម

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស

ធនាគារអាទិភាព

ធនាគារអាទិភាព

ធនាគារតាមទូរស័ព្ទ

កម្មវិធី PRINCE Mobile

ធនាគារតាមទូរស័ព្ទ

កម្មវិធី PRINCE Merchant

ធនាគារតាមទូរស័ព្ទ

កម្មវិធី PRINCE MobileBiz

ឥណទានអាជីវកម្មពិសេសផ្តល់ជូនសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី

លោកអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ 100,000ដុល្លារ ដោយគ្មានទ្រព្យធានា

ព័ត៌មានថ្មីៗ

កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ៖

ធនាគារ ព្រីនស៍ ដាក់សម្ភោជផលិតផលថ្មី គណនីសន្សំឆ្លាត ដែលជាផលិតផលដំបូង រួមបញ្ចូលគ្នានូវការសន្សំ និងការធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាព សម្រាប់កម្ពុជា

ព័ត៌មានថ្មីៗ

កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ៖

ធនាគារ ព្រីនស៍ បានឈ្នះពានរង្វាន់ “និយោជកល្អបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៤” ក្នុងការបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សពេញដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅកន្លែងការងារ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

កាលបរិច្ឆេទចុះផ្សាយ៖

សូមណែនាំ គណនីសន្សំឆ្លាត ពីធនាគារ ព្រីនស៍ ដែលនឹងធ្វើឱ្យការសន្សំប្រាក់របស់អ្នកកាន់តែឆ្លាត ជាមួយការផ្ដល់ជូនកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃ!

ចូលរួមជាមួយធនាគារ ព្រីនស៍នៅថ្ងៃនេះ

ឱកាសការងារ

សមិទ្ធិផលរបស់ធនាគារ ព្រីនស៍

36

សាខា

84

ទីតាំងម៉ាស៊ីនអេធីអឹម

4

សាលសេវាធនាគារអាទិភាព

28 +

ពានរង្វាន់អន្តរជាតិ

USD 1,015M

ទ្រព្យ​សកម្ម

1100 +

បុគ្គលិកធ្វើការ

Ask us