×
English ខ្មែរ 中文
Priority Banking Promotion Mobile Banking About Us    ▪ About Prince Bank    ▪ Vision, Mission & Core Values    ▪ CEO's Remark    ▪ Board of Directors    ▪ Management Team    ▪ Corporate Governance    ▪ License    ▪ Organisational Chart Career Payment Cards Deposits    ▪ Current Account    ▪ Prince Savings    ▪ Consumer Term Deposit    ▪ Corporate Term Deposit    ▪ Business Check Account    ▪ Business Plus Account Loans    ▪ Student Loan    ▪ Personal Loan    ▪ Housing Loan    ▪ Business Loan Remittent    ▪ Overseas Funds Transfer    ▪ Retail Pay    ▪ Bakong    ▪ Fast Payment News Contact Us Locator e-Brochure Complaint How To    ▪ Request To Close Account
Back
Related Article Prince Bank launched a new branch in Tuol Kouk, to provide better customer service and engagement Prince Bank Renews Its Partnership with Major Cineplex by Smart, bringing better rewards & privileges to its customers Prince Bank Plc and A Klasse Auto launched Co-Branded Visa Credit Card Prince Bank and Ria Money Transfer partner up to enhance international fund transfers in Cambodia Prince Bank Plc. invested an additional $35 Million in the Techo International Airport (TIA) Guaranteed Bond Prince Bank Plc and Plaza Premium Lounge extend their partnership, offering free access to world-class airport lounges for Prince Bank customers Prince Group Chairman Chen Zhi donates US$2M more to Laos’ anti-COVID efforts AIA Cambodia and Prince Bank’s bancassurance partnership to offer customers more convenience and an enhanced financial experience Prince Bank recently won two highly acclaimed international awards by the International Banker. Prince Bank Plc. now offers SME Loans under the SME Co-Financing Scheme Phase II with SME Bank Prince Bank offers Business Recovery Guarantee Scheme loans to businesses that need funding now. Prince Bank's provide scholarship to Royal University of Phnom Penh and Institute of Technology for the academic years 2019-2020 Prince Bank Plc. awarded “The Best Commercial Bank Cambodia 2020” The Official Launch of Prince Bank Cards Prince Bank’s customer-centric digital banking pushing growth PRINCE BANK CO-HOSTS CAMBODIA’S FIRST DIGITAL BANKING FORUM WITH EUROPE’S EFMA Prince Bank Management Offsite Meeting Prince Bank has donated materials to Sihanoukville Referal Hospital Samdech Techo Voluntary Youth Doctor Association (T.Y.D.A) Voluntary Blood Donation The 24th International Half Marathon in Angkor Wat The 5th Annual Soccer League Championship 2019 Prince Bank Plc. renewed its sponsorship of the Visakha Football Club for 2020 to 2022 The MOU Signing Ceremony between Prince Bank and FASMEC Prince Bank launch Priority Banking at Head Office Branch Prince Bank enhancing cashless banking to support customers and businesses ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បើកយុទ្ធនាការបង្ហាញផលិតផលឥណទាន នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ ទី​១០ ខែឧសភា យុទ្ធនាការ​ធំ​មួយ​ ប្រកាស​រក​មូលនិធិ​ជួយ​ព្យាបាល​គ្រូ​បង្វឹក​ឆ្កែ​ខ្មែរ ល្បី​ពេញ​ពិភពលោក ធនាគារ ព្រីនស៍ ចូលរួមឧបត្ថម្ភធំដល់កម្មវិធី “ សន្និបាត She ” ដើម្បីជម្រុញលើកកម្ពស់ក្នុងសង្គម កម្ពុជា Prince Bank received the Asia’s Top 100 Best Employer Brands Award 2019 Prince Bank is supporting two Cambodian medical students who will be completing their internships at Aicenne Hospital in Paris, France. Prince Bank sponsored a VIP Hall for the premiere of The Prey. Prince Bank Joins NBC’s Bakong Digital Platform The 10th Anniversary of the Cambodian Young Entrepreneurs Association Open any Prince Bank savings account and have a chance to win a 2D movie card (valid for 10 times) SOUSDEI FRANCE 2019 Prince Bank donated books for the A memorable event “Warrior Night” to officially annouce the rename of Prince Bank's Provide Scholarship to underprivileged students Prince Bank Recognized with Multiple Employer Brand Awards
Prince Bank received the Asia’s Top 100 Best Employer Brands Award 2019

Prince Bank received the Asia’s Top 100 Best Employer Brands Award 2019

Posted Date: 2019-08-16

Congratulations to Prince Bank on receiving Asia’s Top 100 Best Employer Brands Award 2019! 

Asia’s Top 100 Best Employer Brands Award 2019
At the 10th Annual Asia’s Best Employer Brands Award Ceremony hosted by the Employer Branding Institute, World HRD Congress, and Stars of the Industry Group on August 15, 2019 at the Pan Pacific Hotel in Singapore, Prince Bank Plc. received recognition as one of Asia’s Top 100 Best Employer Brands for 2019. Prince Bank Plc. started as a private microfinance institution in 2015 with approximately 100 employees. After transforming into a full-fledged commercial bank in July 2018, the Bank has a staff of over 900 employees. During this relatively short period of time, the Bank has focused on its Employer of the Choice campaign by establishing guidelines and procedures, streamlining the recruitment and on-boarding processes, investing in staff training and development, instilling a performance-based and values-driven culture, and providing opportunities for employees to speak up. Prince Bank Plc. is honored to have been selected for this award.


恭喜太子银行荣获2019年度亚洲最佳雇主品牌奖100强!

2019年8月15日,由雇主品牌研究所、世界人力资源开发大会和行业集团明星在新加坡的泛太平洋酒店共同主办的第十届亚洲最佳雇主品牌颁奖典礼,太子银行被评为2019年亚洲百强最佳雇主品牌之一。太子银行起初在2015年作为一家私人小额信贷机构成立了公司,当时大约有100名员工。其后,在2018年7月转型为成熟的商业银行,现有员工900余人。在相对短的时间内,太子银行都集中于其雇主的选择活动,通过建立指导方针和程序,简化招聘和入职培训流程,投资于员工培训和发展,树立绩效和价值驱动文化,为员工提供发表意见的机会。太子很荣幸被选为这个奖项的获奖者。

Top